Obrazová kniha pro děti 2016

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků z prostředků Nadace Miroslava Šaška

 

A. Úvodní ustanovení

 1. Nadační příspěvky se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám, které působí v oblasti aktivit nadace definovaných nadační listinou a statutem nadace.
 2. Jedná se o podporu autorů za účelem vytvoření autorských děl spadajících do oblasti působnosti nadace.
 3. Oblast a rozsah podpory formou nadačních příspěvků se určí v bodě E těchto pravidel pro daný kalendářní rok.
 4. Je možné také poskytnout mimořádný příspěvek mimo vypsané grantové okruhy na daný rok.  Taková žádost se podává rovněž na formuláři „Žádost o nadační příspěvek“, jako „Název grantového okruhu“ se vyplní „mimo grantové okruhy“.

 

B. Poradní sbor NMŠ

Poradní sbor nadace je orgán zvolený správní radou nadace z okruhu aktivních výtvarníků, teoretiků umění, pedagogů a aktivních podporovatelů nadace nebo osob, které se ztotožňují s cíli nadace. Poradní sbor může mít mezinárodní charakter, počet jeho členů není omezený a správní rada nadace ho může ustanovit pro příslušný grantový okruh jako orgán, který provede předvýběr pro závěrečné hodnocení žádostí o nadační příspěvky správní radou.

 

C. Podmínky poskytování nadačních příspěvků

 1. Žádost o nadační příspěvek musí být podána v předepsaném termínu a na předepsaném formuláři, obsahujícím název a charakteristiku díla, stručné odůvodnění žádosti, podrobný přehled dosavadní činnosti žadatele a předpokládaný čas potřebný na vytvoření díla.
 2. Žadatelem může být jedna fyzická osoba, nebo tvůrčí tým ze zemí, uvedených v podmínkách pro  příslušný grant, může jím být i právnická osoba.
 3. Nadační příspěvek je poskytován účelově a podmínky jeho použití včetně povinnosti předložit vyúčtování upravuje smlouva uzavřená mezi příjemcem nadačního příspěvku a NMŠ.
 4. Nadační příspěvek je nepřenosný a příjemce ho nesmí převádět na jiné osoby (fyzické či právnické).
 5. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje po prostudování podaných žádostí správní rada NMŠ. Správní rada NMŠ si k objektivnímu a komplexnímu posouzení přijatých žádostí může ustanovit expertní skupinu. Hodnocení může být dvoukolové, předvýběr provádí v případě potřeby poradní sbor NMŠ.
 6. Člen expertní skupiny nebo správní rady, který má blízký vztah k žadateli, se nesmí zúčastnit vyhodnocování žádostí.
 7. Žadatelé souhlasí s prezentací své práce (formou výstavy, v tištěné podobě nebo pomocí velkoplošné projekce) pro účely propagace NMŠ.

 

D. Kontrola čerpání poskytnutého nadačního příspěvku

 1. O poskytnutí nadačního příspěvku bude uzavřena smlouva mezi příjemcem a NMŠ.
 2. NMŠ může rozhodnout kdykoliv o snížení nebo vrácení nadačního příspěvku, pokud byl poskytnut na základě nesprávných údajů, nebo pokud nebyla příjemcem příspěvku dodržena smlouva.
 3. Příjemce nadačního příspěvku je povinen předložit správní radě NMŠ v termínu podle smlouvy dílo, které vzniklo díky podpoře, a to ve formě stanovené ve smlouvě.
 4. Správní rada NMŠ může na žádost příjemce nadačního příspěvku rozhodnout o posunutí termínu realizace díla oproti termínu ve smlouvě.

 

E. Vypsané grantové okruhy a tvůrčí stipendia pro rok 2015

Název grantového okruhu: obrazová kniha pro děti (picture book, Bilderbuch)

Kniha o rozsahu do cca. 40 stran, finální podoba z papíru nebo kartonu, ilustrace na každé straně nebo dvoustraně, ilustrace musí hrát rozhodující roli v celkovém vyznění publikace. Kniha musí zajímavým způsobem využívat formu a danosti obrazové knihy.  

Téma knihy: libovolné

Nadační příspěvek je určen na dokončení rozpracovaného díla, t. j. na vývoj projektu do výsledné podoby pro tisk, není ale určen na krytí nákladů spojených s vydáním a distribucí publikace.

NMŠ  podpoří tři autory nebo 3 autorské týmy (bez určení pořadí), a to každého, nadačním příspěvkem až do výšky 100.000,- Kč. Není určeno pro právnické osoby. Nadační příspěvek bude vyplacen:

 1. formou uhrazeného tvůrčího pobytu (stipendia) na jednom ze smluvních rezidenčních míst nadace
 2. formou výplaty pravidelného stipendia na účet příjemce nadačního příspěvku

Nadační příspěvek je možné poskytnout i kombinací předchozích plnění (a+b) tak, že se nepřekročí celková výše poskytnutého nadačního příspěvku. Konečná částka poskytnutého nadačního příspěvku je včetně DPH.

K žádosti (v češtině a angličtině) musí být přiloženo (a po skončení výběrového řízení nebude vráceno): 

 1. Maketa připravované knihy obsahující minimálně tři finální ilustrace (pro posouzení konečné techniky, stylizace, barevnosti atd.)
 2. synopse v češtině a angličtině

Podrobnosti čerpání nadačního příspěvku budou upravené ve smlouvě mezi příjemcem nadačního příspěvku a NMŠ.

Určeno pro autory z Evropy.

Termín odevzdání žádosti: do 31. 8. 2016

Vyhodnocení žádostí bude provedeno do 31. 10. 2016

Správní rada si vyhrazuje právo změnit výši udělených nadačních příspěvků a počet podpořených autorů při zachování celkové částky pro daný grantový okruh.

 

F. Účinnost pravidel

Tato pravidla schválila správní rada NMŠ dne 31. 3. 2016 a nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2016.

 

Tato pravidla a formulář žádosti ke stažení zde (rar, zip) nebo v sekci Download.

Žádosti je možno zasílat na adresu: ing. Stanislav Dvořák, Zelenářská 60, 390 01  Tábor
O přijetí žádosti budete vyrozuměni e-mailem.

 

Maketa knihy:
Maketa je napodobenina připravované knihy.
Má už definitivní formát, ukázky finálních stran, provizorně vysázený text.
Z makety by mělo být pochopitelné, jak autor v knize zachází s dramaturgií a kompozicí stran.
Do jaké míry se text a obraz doplňují. Pro představu o definitivní knize požadujeme ukázku hotových stran, pro pochopení stavby knihy nám stačí skicy.

 

Porota pro letošní grantové řízení zasedne během festivalu Tabook, a to v následujícím složení:

Andrea Dezsö, http://andreadezso.com/

Kitty Crowther, https://en.wikipedia.org/wiki/Kitty_Crowther

Gérard Lo Monaco, http://www.finefinebooks.com/2015/06/gerard-lo-monaco-die-kleine-welt-au...

Tereza Říčanová, http://www.ilustratori.net/tereza-ricanova

Petr Borkovec, https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Borkovec